KURULUŞ
“Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Etik Kurulu”, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından 03.09.2013 tarih ve 15/2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilip, Etik Kurulu Yönergesi doğrultusunda kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Etik Kurulları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 23 Sayılı Genel Kurulunda “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” olarak değiştirildiğinin Rektörlüğümüze bildirilmesi üzerine, Üniversitemiz Senatosunun 11.04.2018 tarih ve 12/5 sayılı kararı ile Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu olarak değiştirilmiş ve kurul üyeleri yeniden belirlenmiştir. Söz konusu yönergenin 6. maddesi uyarınca Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul üyeleri Üniversitemiz Rektörü tarafından görevlendirilen yedi (7) üyeden oluşmaktadır.

AMAÇ
Bu yönergenin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde etik ilke ve değerleri yerleştirmek, Üniversite personelinin görevlerini ve hizmeti yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, eğitim ve öğretimde, bilimsel araştırma faaliyetlerinde, birimler ve bireylerarası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak, mevcut ilke ve kurallar doğrultusunda görüş bildirmek, gerektiğinde yenilerini oluşturmak, akademik çevrelerde etik ilkeler konusunda farkındalığı artırmak ve bunların uygulamalarına ait ilkeleri saptamak amacıyla kurulan Üniversite Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

ETİK KURUL YÖNERGESİ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.
F